Acord transaccional entre l’afiliat al SPPM Cat i l’Ajuntament de Mataró

ANTECEDENTSSergent de la Policia Local de Mataró va presentar demanda on sol·licitava el complement de nocturnitat no retribuït.

ACORD TRANSACCIONAL  ENTRE L’AFILIAT AL SPPM CAT I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Primer.- L´Ajuntament de Mataró reconeix al Sr. XXXX el dret de percebre el complement de nocturnitat corresponent al termini que transcorre del dia 1 de setembre de 2015 al 28 de juny de 2016.

Segon.- Calculada la xifra deixada de percebre per aquest complement de nocturnitat, aquesta es determina en la suma de SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (6.257,29 €)

Tercer.- Amb el cobrament d´aquestes quantitats, que són acceptats expressament, les parts presentaran aquest acord extrajudicial davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 000 de Barcelona, per tal que sigui homologat judicialment, i s’arxivin les actuacions que van donar origen al present litigi, amb renúncia expressa a la imposició de costes.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat del sindicat senyor Vicenç Navarro

SPPM Cat

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

COMENTARIS